­­­­Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Sklep internetowy bunchov flowers, dostępny pod adresem internetowym https://bunchovflowers.pl/, prowadzony jest przez Elizavetę Krauchenię prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELIZAVETA KRAUCHENIA bunchov flowers, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512526916, REGON 520044242.

2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1.      Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3.      Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.     Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ELIZAVETA KRAUCHENIA bunchov flowers wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512526916, REGON 520044242.

5.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bunchovflowers.pl/.

6.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.      Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.     Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

13.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.      Adres Sprzedawcy: Nugat 9/63 02-776 Warszawa, Polska

2.     Adres e-mail Sprzedawcy: info@bunchovflowers.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 733 916 544

4.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach określonych na stronach Sklepu.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.         urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge.

b.        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.         włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.      Wysokość końcowej (ostatecznej) ceny będzie ustala indywidualnie w przypadku, gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze jej obliczenie. Informacja o konieczności indywidualnej kalkulacji ceny, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Konto w Sklepie

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię I Nazwisko, adres E-mail.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adres e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.         wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2.        zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3.         wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu lub odbiór osobisty, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Klienta.

4.        wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

5.         kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.         Przesyłka kurierska

b.        Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Filtrowa 68, 02-057 Warszawa. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.         Płatność przy odbiorze - płatność gotówką.

b.        Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

c.         Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.

3.      Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.           płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed ustaloną godziną dostawy - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.           płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Warszawy i okolic, chyba że opisano inaczej na stronach Sklepu w opisie Produktu.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo do odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

1.      Z zastrzeżeniem § 10 pkt. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy (Produktu) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta (odbiorca Produktów) weszła w posiadanie rzeczy (Produktu).

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Elizaveta Krauchenia bunchov flowers (ul. Nugat 9/63, 02-776 Warszawa / e-mail: info@bunchovflowers.pl / tel. +48 733 916 544) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączone do ustawy o prawach konsumenta albo stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Elizaveta Krauchenia bunchov flowers zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (Produktu) (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Elizaveta Krauchenia bunchov flowers, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Elizaveta Krauchenia bunchov flowers została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4.     Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Elizaveta Krauchenia bunchov flowers może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (Produktu) lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.      Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Elizaveta Krauchenia bunchov flowers o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.     Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Produktu).

7.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli Elizaveta Krauchenia bunchov flowers wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta i spełniono obowiązek poinformowania (przed rozpoczęciem świadczenia) Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie Klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.      Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.     Na Produkty będące przesyłkami kwiatowymi Sprzedawca udziela gwarancji świeżości na okres 3 dni pod warunkiem ich należytej pielęgnacji. W przypadku składania reklamacji na podstawie gwarancji, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wadzie Produktu w terminie 3 dni od daty jej doręczenia.

3.      Wszelkie reklamacje związane z Kompozycją lub realizacją Umowy Sprzedaży Klient może składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się dostarczenie przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumentacji fotograficznej reklamowanej kwiatowej przesyłki.

4.     Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Klientowi odpowiedzi przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5.      W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć szczegółowy opis zaistniałego problemu.

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.      Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.           W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.           W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.            kancelarie prawne i windykatorzy

d.           upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

e.           firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§13

Prawo autorskie

1.            Wszystkie zdjęcia publikowane na stronie internetowej pod adresem https://bunchovflowers.pl chronione są przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem zdjęć jest Sprzedawca, a użycie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

2.            W przypadku naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od naruszającego zaniechania takich czynności, usunięcia ich skutków, naprawienia szkody, jeśli taka wynikła, a także do wydania korzyści, jakie naruszający uzyskał (art. 79 ustawy o prawie autorskim).

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik 1

Wzór                                                                                                                                                                                                              

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Klienta(-ów)

Adres Klienta(-ów)

 

                                                                                                                                                                                                            Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis Klienta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

Присоединяйтесь к нам в Facebook